Ажлын бээлий

L-205 ажлын бээлий

Гар хамгаалах үүрэгтэй